Zadzwoń: 600 969 808 , 602 342 717 , 606 345 073

Polityka prywatności

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej pod adresem www.wioskapodzaglami.eu (dalej: Serwis) jak również danych podanych przez Klienta przy potwierdzeniu zawarcia umowy na piśmie jest Wioleta Madrakprowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wioska pod Żaglami WIOLETA MADRAK z siedzibą w Jora Wielka 49A, 11-730 Mikołajki, powiat mrągowski, woj. warmińsko – mazurskie, NIP: 6441035574, REGON: 363832819 (dalej: administrator).

Kontakt z administratorem jest możliwy w każdym czasie pod adresem olo73@wioskapodzaglami.eu telefon kontaktowy: 602 342 717

W jakim celu przetwarzane są podane przez Państwa dane osobowe ?

W celu realizacji działań niezbędnych dla wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w szczególności:

 1. dokonanie rezerwacji terminu pobytu w wybranym obiekcie,
 2. przesłanie dokumentacji umowy wraz z załącznikami na podany adres e-email,
 3. dokonanie i weryfikacja dokonanej płatności,
 4. pisemnego potwierdzenia warunków zawartej umowy,
 5. wydania/zdania zarezerwowanego obiektu,
 6. wyegzekwowania obowiązków wynikających z udostępnionego Regulaminu osiedla domków „Wioska pod Żaglami” w miejscowości Jora Wielka,
 7. obsługi zgłoszeń, w tym zgłoszonych reklamacji.

W wypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO}, a mianowicie:

 1. w celu rozliczenia i archiwizacji danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych.

W wypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a mianowicie:

 1. prowadzenia monitoringu wizyjny na terenie osiedla domków „Wioska pod Żaglami” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia administratora i gości ww. osiedla,
 2. windykacji wymagalnych należności i dochodzenie innych roszczeń, np. z tytułu dewastacji powierzonego mienia,
 3. udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W pewnych wypadkach Klient może być jednak zobligowany do podania określonych danych osobowych ze względu na właściwość danej usługi (np. podanie danych identyfikacyjnych w celu dokonania rezerwacji i weryfikacji płatności czy monitoring wizyjny), ze względu na sposób rozliczenia usługi (np. dane niezbędne w celu wystawienia zgodnej z prawem faktury) albo ze względu na sposób funkcjonowania systemu informatycznego zapewniającego świadczenie usługi (np. adres email w celu niezwłocznego potwierdzenia dokonania wstępnej rezerwacji). Rezygnacja z podania danych przez Klienta może skutkować odmową świadczenia danej usługi lub zawarcia umowy przez administratora. 

Kto jest odbiorcą zbieranych od Państwa danych osobowych ?

Odbiorcą danych osobowych podanych przez Klienta będą wyłącznie podmioty, których udział w wykonaniu usługi jest niezbędny ze względu na właściwość usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a mianowicie będzie to:

 1. bank lub inna instytucja finansowa – w celu dokonania rozliczenia usługi, w zależności od wybranego sposobu płatności,
 2. zewnętrzne biuro rachunkowe – w celu rozliczenia i archiwizacji danych fiskalnych, w wykonaniu obowiązków podatkowych,
 3. podmioty zaangażowane przez administratora w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów agencja reklamowa organizująca konkurs, zewnętrzna obsługa prawna albo sąd rozpatrujący roszczenie administratora,
 4. organy, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa zwróciły się do administratora o udostępnienie danych w zakresie podejmowanych czynności.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe ?

 1. Podane przez Klienta dane osobowe mogą być przechowywane:
  1. w zakresie danych, na których przetwarzanie wyrażono zgodę – do chwili cofnięcia zgody,
  2. w zakresie danych niezbędnych w celu wykonania zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy,
  3. w wypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – do momentu ustania takiego obowiązku prawnego, a w szczególności przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  4. w wypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora – do chwili zakończenia działań marketingowych z udziałem Klienta, przedawnienia roszczeń administratora, a w wypadku monitoringu wizyjnego dane w postaci obrazu zawierającego wizerunek osoby przechowywane są przez okres 14 dni od dnia utrwalenia obrazu, po czym ulegają nadpisaniu.
  5. w pozostałych wypadkach – wyłącznie gdy na dalsze przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w wypadkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przeniesienia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi w wypadkach określonych w art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w okolicznościach opisanych w art. 21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą może żądać cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy prawa.