Zadzwoń: 600 969 808 , 602 342 717 , 606 345 073

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej „Wioska pod Żaglami” zlokalizowanej pod adresem www.wioskapodzaglami.eu oraz Polityka Prywatności
1. Strona internetowa „Wioska pod Żaglami” zlokalizowana pod adresem www.wioskapodzaglami.eu (zwana dalej „stroną internetową” zarządzana jest przez Wioletę Madrak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wioska pod Żaglami WIOLETA MADRAK z siedzibą w Jora Wielka 49A, 11-730 Mikołajki, powiat mrągowski, woj. warmińsko – mazurskie, NIP: 6441035574, REGON: 363832819 (zwanym dalej „Zarządcą”).
2. Przed skorzystaniem ze strony internetowej Użytkownik winien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Przystąpienie do dalszego korzystania ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na stronę internetową Użytkownik zostaje przekierowany z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do strony internetowej.
4. Wszelkie prawa do znaków towarowych, majątkowe i osobiste prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią zgromadzoną na stronie internetowej, włączając w to układ stront oraz kod zastosowanego oprogramowania, podlegają ochronie prawnej w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 z późn. zmianami). Powyższe prawa przysługują Zarządcy lub osobom trzecim na podstawie właściwych licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronie internetowej, w tym użytych logotypów a także kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania zgody Zarządcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie dane podane na stronie internetowej służą wyłącznie zapoznaniu się przez Użytkownika z podstawowymi informacjami o produktach i usługach oferowanych przez Zarządcę oraz warunkach korzystania z tychże produktów i usług. Treść zgromadzona na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy przez Użytkownika.
6. Na stronie internetowej umożliwiono dokonanie rezerwacji terminu pobytu w wybranym przez Użytkownika obiekcie przy użyciu formularza rezerwacji. Za pomocą formularza rezerwacji Użytkownik określa termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu, a także ilość osób mu towarzyszących w trakcie pobytu w danym obiekcie.
7. Dokonanie rezerwacji wymaga podania następujących danych osobowych, niezbędnych w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji, a to w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Decydując się na dokonanie rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Zarządcę strony internetowej. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w zakładce “Dane osobowe”
8. Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest Zarządca Wioski pod Żaglami Wioleta Madrak, Jora Wielka 49A, 11-730 Mikołajki. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe nie są powierzane w celu ich przetwarzania podmiotom trzecim.
9. Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia przewidziane w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) które weszło w życie dnia 25 maja 2018 r. , w tym prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru danych osobowych.
10. Zarządca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) które weszło w życie dnia 25 maja 2018 r. oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez Zarządcę poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. Ponadto Zarządca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
11. Zarządca potwierdza przyjęcie zgłoszenia rezerwacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W przesłanej wiadomości Użytkownik otrzyma informacje o warunkach zawarcia umowy, obejmujące w szczególności kompletną treść umowy, cennik, regulamin osiedla domków „Wioska pod Żaglami” oraz wzoru protokołu zdawczo – odbiorczego.
12. Zarządca dopuszcza dokonywanie przez Użytkownika zmian w zakresie obiektu, terminu rezerwacji lub ilości zgłaszanych osób towarzyszących.
13. Zarządca zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji pobytu w wypadku niemożności realizacji pobytu na proponowanych przez Użytkownika warunkach, o czym zawiadomi Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
14. Rezerwację pobytu uważa się za dokonaną pod warunkiem wpłaty przez Użytkownika zadatku w kwocie 30% opłaty za pobyt zgodnej z Cennikiem, w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przez Zarządcę.
15. Wpłacony przez Użytkownika zadatek wywołuje skutki określone w art. 394 Kodeksu Cywilnego, a w szczególności Użytkownik dokonując wpłaty zadatku potwierdza wolę zawarcia umowy na podanych przez Zarządcę warunkach.
16. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem dokonanej rezerwacji i jest traktowane jako rezygnacja Użytkownika z pobytu we „Wiosce pod Żaglami”.
17. Ze strony internetowej można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w powyższych, prawnie dozwolonych celach. W szczególności, Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki korzystania ze strony internetowej:
1) Niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej w sposób powodujący naruszenie praw intelektualnych Zarządcy lub osób trzecich.
2) Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych jakichkolwiek danych zawartych na stronie internetowej bez uzyskania zgody Zarządcy lub właściwych osób trzecich. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze strony internetowej za pomocą automatycznych mechanizmów.
3) Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
4) Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury wykorzystywanej w celu utrzymania strony internetowej.
5) Niedozwolone jest blokowanie lub zmiana jakichkolwiek treści na stronie internetowej, jak też wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.
18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków podanych w niniejszym regulaminie, Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zablokowania dostępu do strony internetowej bez dodatkowego powiadomienia.
19. Użytkownik uprawniony jest do zawiadomienia Zarządcy o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na stronie internetowej pod podany na stronie adres e-mail.
20. O ile nie ustalono inaczej, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych, do których zamieszczono link na stronie internetowej. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszelkich linków do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych, do których te linki prowadzą.
21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy autentyczność informacji podawanych na stronie internetowej przez osoby trzecie. Wszelkie roszczenia Użytkownika w tym zakresie winny być kierowane do właściwej osoby trzeciej.
22. Za wyjątkiem gdy Użytkownik podał swoje dane osobowe w celu zgłoszenia rezerwacji pobytu, przeglądanie strony internetowej przez Użytkownika odbywa się w sposób anonimowy. Nie mniej zastrzega się, że gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, serwer automatycznie zachowuje adres IP dostawcy usług internetowych Użytkownika lub Użytkownika oraz datę i czas przebywania na danej stronie internetowej. Powyższe dane zbierane są automatycznie w trakcie połączeń internetowych, wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwera i ruchu sieciowego oraz mogą być wykorzystywane jako materiał do analizy statystycznej ruchu sieciowego oraz dla potrzeb mechanizmów korygowania błędów systemowych.
23. Zarządca zastrzega, że w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika lub przepisów prawa albo dobrych obyczajów, uzyskane dane mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzenia od Użytkowania roszczeń oraz innych praw przysługujących Zarządcy lub osobom trzecim w związku z naruszeniem ich praw, w tym w związku z wyrządzoną im szkodą albo podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, o Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę, akceptując warunki niniejszego regulaminu.
24. Zarządca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Dokonane zmiany nie znajdują zastosowania do rezerwacji dokonanych przez Użytkownika przed datą dokonania zmiany. W takim wypadku zastosowanie znajduje regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04. 2016 roku.